Menu Menu
Košík: 0
  info@truhlikov.cz
0Nákupní košík
GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený zákazníku,

v tomto dokumentu si Vás dovolujeme informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a zda se tak děje na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního důvodu. Dále zde naleznete podrobné informace o tom, komu můžeme osobní údaje předávat a jaké máte ohledně našeho zpracovávání Vašich osobních údajů práva.

 

 1.1.            Naše identifikační a kontaktní údaje (Komu poskytujete osobní údaje?)

 

Truhlíkov, s.r.o., IČ: 026 62 345

Mělnická 424, 250 65 Líbeznice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka  221827

tel. : +420 739 323 751

Email pro námitky proti zpracování osobních údajů (včetně odvolání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení):

info@truhlíkov.cz

Email pro dotazy a uplatňování ostatních práv subjektů údajů:

info@truhlíkov.cz

  

Truhlíkov, s.r.o. na webové stránce www.truhlíkov.cz provozuje e-shop (největší online zahradnictví) se zahradnickým sortimentem a dalším spotřebním zbožím.

Truhlíkov, s.r.o. vystupuje při své činnosti vůči Vám jako správce osobních údajů, tzn. že rozhoduje o tom, jaké osobní údaje shromáždí, k jakým účelům a jakými prostředky a je odpovědný za jejich řádné zpracování.

 

 1.2.            Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci jednání o uzavření smlouvy o dodávce zboží, vyplnění objednávky v e-shopu, registrace do našeho věrnostního klubu, či v rámci naší písemné nebo elektronické komunikace i prostřednictvím internetových aplikací..

Jedná se zejména o Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa bydliště (nebo místa dodání zboží či služby či jiná kontaktní adresa), obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Dále zpracováváme osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich internetových stránek (www.truhlíkov.cz) a tam dostupných aplikací a formulářů. Jedná se o soubory cookies a údaje zadané v aplikaci například Google Analytics, Facebook nebo v jiných formulářích dostupných na našich webových stránkách nebo webových stránkách třetích spolupracujících osob.

Rovněž zpracováváme údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech, např. záznamy o provedených nákupech, reklamovaném zboží a Vašich požadavcích, záznamy naší emailové, písemné a telefonní komunikace, obrazové záznamy z našich zákaznických akcí, apod.

Poskytování osobních údajů je z Vaší strany plně dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí, nebudeme moci v některých případech poskytnout Vám naše služby v plném rozsahu a činit Vám nabídky zboží a služeb dle Vašich potřeb nebo vy nebudete moci čerpat výhody našeho Věrnostního klubu a účastnit se některých nabízených slev.

 

 1.3.            Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 -               Identifikace zákazníka, příprava návrhů objednávek a smluv;

 Bez Vaší řádné identifikace bychom nebyli schopni poskytnout Vám naše služby, dodat zboží nebo poskytnout kvalitní zákaznický servis. V těchto případech proto potřebujeme vědět, kdo jste. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

  • Provedení opatření před uzavřením smlouvy
  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

 

-               Obsluha zákazníků;

 Naše postupy a systém komunikace se zákazníky se snažíme nastavit tak, abychom vždy rychle a efektivně vycházeli vstříc všem Vašim požadavkům. Pokud nás kontaktujete emailem zpracováváme záznamy této komunikace, abychom Vám byli schopni poskytnout požadovanou odpověď nebo řešení Vašeho problému a dále zlepšovali poskytovaný zákaznický servis. Rovněž v rámci řešení reklamací a stížností evidujeme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech, abychom Vaše oprávněné nároky uspokojili, co nejdříve a dostáli rovněž svým zákonným povinnostem.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy;
  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle občanského zákoníku);
  • Provedení opatření před uzavřením smlouvy;

 -               Vývoj a zlepšování našich služeb a nabídky produktů, výzkum trhu;

 Naše služby a nabízené zboží neustále porovnáváme s aktuálním vývojem na trhu tak, abychom nabízeli produkty v souladu nejnovějšími trendy na trhu a za nejlepších dosažitelných podmínek. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech a údaje získané při návštěvě našich internetových stránek.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

 -               Marketing;

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech zpracováváme pro účely marketingu: (i) bez Vašeho zvláštního souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu a rovněž za podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů a zákona o některých službách informační společnosti pro účely nabídky našeho zboží a našich služeb a přehledu našich zákaznických slev a akcí, (ii) na základě Vašeho zvláštního souhlasu pro účely nabídek zboží a služeb prostřednictvím Vašeho e-mailu, nabídek slev, služeb a zboží třetích stran a dále pro pokročilé marketingové aktivity, např. některé analýzy, spojování s jinými údaji shromážděnými pro odlišné účely a sledování informací o Vás dostupných na sociálních sítích, použití obrazových (zvukově-obrazových) záznamů se zákaznických akcí, apod.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

  • Zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;
  • Souhlas subjektu údajů;

 -               Určení, výkon a obhajoba našich právních nároků, vymáhání pohledávek;

 

Vaše osobní údaje můžeme použití v rámci soudního nebo správního řízení, jehož budeme účastníkem a které se bude týkat právního vztahu k Vám, a to ať už na výzvu příslušného státního orgánu nebo z vlastní iniciativy při ochraně a vymáhání našich právních nároků a pohledávek.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

  • Zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

 

 1.4.            Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech při dodržování stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření. Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji jsou řádně proškoleni.

Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, tj. po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a uplynutí příslušné promlčecí doby (zpravidla tříleté) vztahující se k právům vyplývajícím z tohoto právního vztahu či souvisejícím s tímto právním vztahem. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu (včetně údajů získaných v rámci registrace do Věrnostního klubu) zpracováváme do doby, než svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte nebo vznesete námitku proti jejich zpracování dle čl. 6. níže.

Za účelem zlepšení vyhodnocení fungování našich webových stránek (www.truhlíkov.cz) a nastavení některých našich marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači. Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a personalizovat tak jejich obsah, umožňuji také provádění statistických analýz v souvislosti s návštěvou webových stránek.

Na našich webových stránkách jsou dostupné aplikace (např. Google Analytics, Facebook, Heureka, Sklik a další, které dovolují provést např. analýzu vašeho chování na našich stránkách, informace o nakoupeném zboží nebo personalizovat obsah stránek tak, aby bylo nakupování u nás co nejnepříjemnější. Při své činnosti zpracováváme k výše uvedeným účelům Vaše osobní údaje, které jste v těchto aplikacích (webových stránkách) zadali.

 

 1.5.            Komu osobní údaje předáváme?

Se zpracováním osobních údajů nám pomáhají odborní zpracovatelé, se kterými máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří poskytují záruku zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byly splněny zákonné požadavky na zpracování osobních údajů a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 

a) Externí tiskárny, které zpracovávají osobní údaje pro účely reklamního tisku a rozesílání korespondence a naší vnitřní administrativy;

b) Marketingové agentury v rámci přípravy nabídky našeho zboží a služeb;

c) Poskytovatelé IT služeb a tvůrci softwarových produktů, které používáme při své činnosti zejména při provádění údržby a změn v našich informačních a prodejních systémech;

d) Právní a daňoví poradci, při poskytování svých služeb (zejména vedení účetnictví a obhajobě a určení našich právních nároků

e) Dopravci, kteří doručují Vaše objednané zboží.

 

Vaše osobní údaje mohou být dále předány ke zpracování ke stejným účelům jiným správcům, a to:(i) Zahradnictví Líbeznice, s.r.o., IČ: 291 40 811, se sídlem Mělnická 424, 250 65 Líbeznice

 

 1.6.            Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva? 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají jsou či nejsou námi zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto údajům. V této souvislosti máte právo požádat o poskytnutí informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

 Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

 Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud: (i) již nejsou potřebné pro shora uvedené účely, pro které byly námi shromážděny a zpracovávány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde jsou Vaše údaje zpracovávány na základě takového souhlasu a neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů a bude shledáno, že žádné takové oprávněné zájmy již neexistují, (iv) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu; v takovém případě nebudou osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány, (v) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (vi) stanoví tak závazný právní předpis, (vii) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

 Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom po omezenou dobu přestali Vaše osobní údaje používat, a to v případě že: (i) se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jsou nepřesné, (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, toliko omezení jejich zpracování, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale potřebujete je vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (iv) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že již neexistují na naší straně oprávněné zájmy pro jejich zpracování.

 

V případech dle předchozí věty přestaneme provádět jakékoliv úkony s Vašimi osobními údaji, a to do doby, než budou nepřesné osobní údaje opraveny nebo vyjasněna jejich nepřesnost nebo do doby výsledku posouzení Vaší námitky proti jejich zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely marketingu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje po obdržení námitky zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost můžete zaslat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7

 

 1.7.            Na koho se obracet? 

Námitku proti zpracování dle čl. 6. můžete vznést elektronicky, e-mailem na adresu: info@truhlikov.cz.

Ostatní práva či jiné dotazy můžete uplatnit elektronicky, e-mailem na adresu: info@truhlikov.cz.

 

V Líbeznicích    25. května 2018
Truhlíkov, s.r.o.
Štěpán Šmerda, jednatel
Získejte výhody a všechny informace jako náš registrovaný zákazník!
REGISTROVAT SE

Tipy a triky

Přečíst článek

Jarní osázené truhlíky z Truhlíkova

Líbí se Vám Truhlíky plné nádherných květů a barev? Stačí jeden klik a mohou být Vaše. Nabízíme jedinečné řešení, jak získat originálně osázené truhlíky, které budou dělat parádu. Užijte si rozkvetlý balkon či terasu s našimi truhlíky. Ušetříme Vám práci, starosti a hlavně čas.

Přečíst článek

Roubovaná zelenina, záruka výnosu

Znáte roubovanou zeleninu? Pokud ne, je nejvyšší čas se s ní seznámit. Roubovanou zeleninu můžete pěstovat v nádobách, ve volné půdě i ve sklenících a výsledek je zaručený.

Přečíst článek

Předjarní řez ovocných keřů a stromů

Cílem správného řezu ovocných dřevin je vytvarování pevné koruny s pravidelným a rovnoměrně rozloženým počtem větví. Správným řezem významným způsobem ovlivňujeme rovnováhu mezi růstem a plodností.

Přečíst článek

Opory rostlin, loubí a altány

Zahradní treláže a loubí jsou funkční a současně okrasné prvky; slouží jako podpěry rostlin i dekorace. Treláž i loubí jako architektonické prvky představují důležitou součást zahrady, navíc by měly mít svým vzhledem přímou stylovou návaznost na dům.

Přečíst článek

Získejte výživu Vitality komplex ZDARMA!

Každý, kdo u nás teď nakoupí rostliny alespoň za 700 Kč, získá automaticky dárek a to výživu pro kvalitní růst rostlin Vitality komplex Agro CS v hodnotě 129 Kč ZDARMA.

Přečíst článek

Královna vaší zahrady - Růže Kordes

Mezi nejkrásnější růže světa patří bezesporu růže KORDES. Šlechtitelská firma KORDES působí na trhu již více než 120 let. Díky mnohaletým zkušenostem, inovacím a pečlivosti se v této firmě zrodilo mnoho odrůd krásných růží, dnes jich je více než 500.

Přečíst článek

Najděte si svůj důvod pro bylinkovou zahrádku

Bylinky se čím dál více objevují v zahradách i domácnostech. I když se jedná o rostliny s historií, mnozí z nás k nim nalezli cestu až v posledních letech, kdy jejich obliba neuvěřitelně stoupá. Není se čemu divit. Bylinky jsou léčivé rostliny s širokým využitím. Jejich použití je snadné a mají příznivý vliv na naše zdraví.

Přečíst článek

Cibuloviny a jejich sázení na jaře

Veselé barevné květy potěší oko, zaženou deprese a pomůžou dobít ztracenou energii. Zvlášť v zimě. A tak sotva jsme v bytech zametli stopy po Vánocích, už se obklopujeme rychlenými cibulovinami, abychom jaru vzkázali, jak moc se na něj těšíme.

Přečíst článek

Bylinky a jejich pěstování v truhlíku

Pro bylinky si nemusíte chodit jen do obchodu, každá správná hospodyňka a kuchařka by je měla mít doma – buď na zahradě, nebo třeba za oknem v květináči. Které bylinky to snesou nejlíp a které se proto vyplatí pěstovat i v bytě?

Přečíst článek

Ruční nářadí pro jarní péči o zahrádku

Budujete zahrádku? Pak jistě také doplňujete svou sadu nářadí a postupně zjišťujete, že vám ještě chybí to, čí ono. Pořiďte si sadu ručního nářadí, bez které to na zahradě prostě nejde.

Přečíst článek

Okrasné stromy a keře

Okrasné listnaté stromy vysazujeme do zahrad, aby nás těšily svou krásou květů, zajímavým olistěním anebo pěkně zbarvenými podzimními plody. Zkrátka, aby v průběhu celého roku poutaly pozornost. S tím ohledem je rovněž do zahrad vybíráme.

Přečíst článek

Ovocné stromky a keře

K tomu, abychom si vypěstovali vlastní ovoce, nepotřebujeme nutně ovocný sad. Stačí nám na to prosluněná terasa anebo balkón, kontejner nebo velký květináč, substrát, hotový roubovanec ovocného stromu vlastního výběru na podnoži od ověřeného pěstitele.

Přečíst článek

Nezavrhujte umělé květiny

Nádherné a pestré vazby z živých květin se zvláště v zimních měsících výrazně prodraží. A přitom adekvátní alternativu si může dopřát každý.

Přečíst článek

Pěstování růží

Možná, že zrovna přemýšlíte, jak to, že ani loni jste se nedočkali svých vlastních rozkvetlých růží. Protože nejste sami, které to trápí, připravili jsme pro vás seznam 5 nejčastějších chyb, kterých se při pěstování růží lidé dopouštějí.

Truhlíkov.cz
poukaz

Výdejní místo

Truhlíkov s.r.o., Mělnická 424, Líbeznice, PSČ 250 65

Otevírací doba: Po-Ne: 8:00–18:00

Zobrazit kontakty
Štěpán Šmerda
majitel Truhlíkov.cz

Přihlášení

×

Zapomenuté heslo

×

V případě, že neznáte své heslo, zadejte prosím váš e-mail, který jste uvedli při registraci. Během několika okamžiků vám dorazí zpráva s pokyny pro obnovu hesla.

Registrace

×

Přihlašovací údaje

Dodací (Fakturační údaje)

×